Immaisi Tyonohjaus Konsultointi Puulogo Valkoinen 500

Immaisin
työnohjaus ja konsultointi
Sapiens Oy

Palvelut

Räätälöidystä prosessi­konsultoin­nis­ta apua työ­yh­tei­sön haas­tei­den voittamiseen

Ohjausten, valmennusten ja koulutusten tavoitteet ja sisällöt sovitaan aloituskeskustelussa. Aloitamme asiakkaan kuvailemasta tarpeesta, ongelmasta, tilanteesta ja tavoitteesta, johon räätälöimme sopivimman työskentelytavan. Vahvuutenamme on erilaisten menetelmien ja työskentelytapojen hallinta. Valitsemme käytettävät menetelmät asiakkaan tarpeeseen sopiviksi tavalla, joilla he hyötyvät maksimaalisesti, nopeasti ja konkreettisesti työskentelystämme. Käyttämiämme menetelmiä ja työotteita ovat mm. ratkaisukeskeisyys, coachaus, työnohjaus, osallistava työskentely, työyhteisösovittelu sekä dialoginen ja pedagoginen sparraus ja keskustelu. Työskentely on oppimisprosesi, missä tutkitaan muutoksen ja uuden oppimisen tarpeita, mahdollisuuksia ja pyritään poistamaan toiminnan rakenteissa ja yksilöiden käyttäytymisessä olevia muutoksen ja tehokkaan toiminnan jarruja ja esteitä. Rakennetaan uudenlaista, tuloksekkaampaa toimintakulttuuria ja tuetaan sen juurtumista jatkuvan arvioinnin ja oppimisen periaatteella. Meidän tehtävänämme on tuoda työskentelyyn mukaan se osaaminen ja kokemus mitä organisaatiossa ei omasta takaa ole.
Tyonohjaus 150x141

Työnohjaus  ja työnohjaajien koulutus (toto)

Työnohjaus on tavoitteellista, pitkäjänteistä, reflektiivistä ja dialogista toimintaa. Se tähtää oman ja muiden työn, organisaatiokokonaisuuden ja tavoitteen kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen, kykyyn uudistua työn muutosten mukana ja kehittyä ammatillisena osaajana. Työnohjaus tukee näin välillisesti työmotivaatiota ja työssä jaksamista organisaatiossa. Työnohjausta voidaan käyttää henkilökohtaisesti tai ryhmä- ja  työyhteisökohtaisesti. Ohjaukseen voivat osallistua henkilöstö, esimiehet, tiimit ja työyhteisöt. Tällä hetkellä esimiesten työnohjaus on hyvä investointi, sillä esimiesten työ muuttuu monimutkaisemmaksi ja monimuotoisemmaksi ja hyvän esimiestyön toteuttaminen muuttuu paineiden kasvaessa yhä vaativammaksi. Kuormittuneelle esimiehelle saattaa olla ylivoimaista pitää yllä omaa positiivista suhtautumistaan työyhteisöönsä, luoda hyvää työilmapiiriä ja tukea yksikkönsä positiivista asennetta muutoksen haasteisiin. Työnohjauksen taloudellinen tuottavuuspotentiaali organisaatiolle on Professori Marko Kestin arviomana 500 – 1000 € per työntekijä.

Työn­ohjauksella saatuja hyötyjä

 • työn tavoitteet, tehtävät ja työroolit kirkastuu
 • ammatillinen osaaminen ja työhyvinvointi lisääntyy
 • uudet näkökulmat ja vaihtoehdot löytyvät
 • yhteistyö ja vuorovaikutustaitdot vahvistuvat
 • työssäjaksamisen, stressinhallinnan ja työn rajaamisen tukeminen
 • mielentaitojen ja psykologisen joustavuuden saavuttaminen
 • työelämän muutoshaasteiden käsittely
Työnohjaajien työnohjaus TOTO  on tarkoitettu työnohjaajien ammatillisen osaamisen ja työssä jaksamisen tueksi
Muutos Ja Kehittamiskonsultaatio

Työnohjaajien ja prosessi­kouluttajien koulutus

Yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tehdyt täydennyskoulutushankkeet. Immaisin työnohjaus ja konsultointi Sapiens Oy on kehittänyt Turun yliopiston työnohjaaja- ja prosessikonsulttikoulutuksen koulutusohjelman vuodesta 1983, jota edelleen ylläpidetään.
Johdon Tyonohjaus Ja Valmennus 150x141

Johdon työnohjaus ja valmennus

Johdon ja esimiesten työnohjaus toteutetaan prosessina, johon kuuluu tietty määrä tapaamiskertoja johtamisen erikoiskysymyksiin perehtyneen työnohjaajan kanssa. Prosessin kesto riippuu aina tapauksesta, mutta parhaimmat tulokset saadaan säännöllisillä tapaamisilla ja sitoutumalla tarvittaessa pitkäaikaiseenkin oman työn ja johtajaminän pohtimiseen ja kehittämiseen.

Johdon työnohjaaja tukee myös ongelmatilanteissa, kuten jaksamisen ongelmat, liiallinen työpaine ja stressi.

Tyoyhteisosovittelu 150x141

Työyhteisö­sovittelu

Työyhteisösovittelu on ratkaisukeskeisyyteen perustuva konfliktinhallintamenetelmä. Se tarjoaa työvälineen kohdata ja ratkoa työyhteisön ristiriitoja, jotka eivät ole selvinneet tavallisella puheeksiottamisella työyhteisössä. Tavoitteena on puuttua työyhteisössä esiintyviin ristiriitoihin, lisätä työyhteisön vuorovaikutustaitoja, palauttaa työrauha ja parantaa työilmapiiriä. Se on prosessi, jossa arvostavalla otteella lähdetään löytämään sellaisia näkökulmia ja ratkaisua, jossa työrauha ja työhyvinvointi palautuvat. Sovittelussa ulkopuolinen sovittelija ohjaa prosessia, jossa konfliktin osapuolet itse löytävät sovun riitaansa.

TILANTEET, JOIHIN TYÖYHTEISÖ­SOVITTELU TARJOAA RATKAISUJA:

 • kiusaamiset
 • organisaatiomuutoksiin liittyvät konfliktitilanteet
 • simiehen ja alaisten väliset konfliktit
 • loppuun palamiset, jotka ovat aiheutuneet tiimin konfliktitilanteista
 • varoitukset ja irtisanomistilanteet
 • yhteistyön kehittämisen haasteet
 • työstä kieltäytymiset
 • jatkuvien poissaolojen aiheuttamat tilanteet
 • työtehtävien jakoon ja rooleihin liittyvät epäselvyydet